1. Jasmina Karčić
Jasmina Karčić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek Elektroenergetika. Diplomu stekla na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2016. godine. Tema Završnog rada: "Efikasnost gromobranske zaštite nadzemnih linija".
Opis teme: Tema završnog rada je obuhvatila metode proračuna zaštitne zone gromobrana, kao i elemente gromobranske instalacije nadzemnih linija.
E-mail: jasmina0207@gmail.com 
0 0