UDRUŽENJE TERMOENERGETIČARA U BIH

O udruženju

Udruženje termoenergetičara u Bosni i Hercegovini je osnovano u februaru 2015. godine i ima za cilj da okupi sve interesne grupe iz sektora termoenergetike u BiH kako bi se poboljšalo zastupanje interesa ovog sektora, unaprijedio položaj domaćih proizvođača i korisnika, te pratili svjetski trendovi u legislativi, tehnologiji i marketingu. 

Svrha djelovanja udruženja jeste da se stvore uslovi kako bi se mogle ispuniti obaveze koje je BiH preuzela potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici, kroz zalaganje za društveno i okolinski prihvatljivo i efikasno korištenje energije, te uz pomoć i podršku u kreiranju potrebnog pravnog okvira koji će omogućiti adekvatnu implementaciju Ugovora o Energetskoj zajednici.

Ciljevi i djelatnosti

Slika
 • Stvaranje ambijenta za implementaciju zahtjeva iz Ugovora o Energetskoj zajednici u vezi korištenja, snabdjevanja i proizvodnje energije; 
 • Stvaranje ambijenta za održivost sistema daljinskih grijanja u BiH;
 • Podizanje svijesti svih članova i zainteresiranih građana o potrebi poboljšanja energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • Podrška i pomoć promociji tehnologija za poboljšanja energijske efikasnosti; 
 • Unificiranje normative u oblasti termoenergetike u Bosni i Hercegovini; 
 • Iniciranje usvajanja potrebne normative i poboljšanje postojeće; 
 • Zalaganje za diversifikaciju izvora energije kao i za diversifikaciju korištenja energije pojedinih izvora;
 • Poboljšanje kvaliteta termoenergetskih projekata; 
 • Razmjena iskustava i infomacija sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu; 
 • Saradnja sa nadležnim institucijama i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • Zalaganje za društveno i okolinski prihvatljivom i efikasnom korištenju energije;
 • izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • Pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata i programa u skladu s ciljevima Udruženja;
 • Organiziranje kongresa, savjetovanja i seminara radi educiranja članstva udruženja u skladu sa važećim propisima; 
 • Poticanje edukacijskih i informativnih aktivnosti građana o energijskoj efikasnosti i njenom korištenju u Bosni i Hercegovini.
0 0