Dužina vrelovoda je 12 km, a isti će proći kroz naselja Husino i Ljubače, što perspektivno otvara mogućnost toplifikacije i ovih prigradskih naselja. Prema potpisanom Sporazumu predviđeno je da se projekat realizuje u naredne tri godine.

Na ovaj način Elektroprivreda BiH podiže stepen efikasnosti TE Tuzla, jer iz jednog energetskog izvora (uglja) generira električnu i toplotnu energiju (kogeneracija).  Toplotna energija se  pomoću vrelovoda šalje u sisteme daljinskog grijanja Tuzle, Lukavca i  napokon Živinica. S druge strane, smanjuje se stepen emisije stakleničkog plina CO2 kao posljedica efikasnijeg korištenja energije uglja i gašenja velikog broja individualnih kotlovnica, ali se istovremeno sprovode Direktive EU o promicanju kogeneracije i energetske učinkovitosti.

Glavnim projektom toplifikacije Živinica je definiran toplotni konzum sistema od 68,25 MWt, kao i obezbjeđivanje  dodatnih 10 MWt za grijanje naselja Husino i Ljubače.

Sekundarna vrelovodna mreža užeg jezgra Živinica se izvodi predizoliranim cijevima sa direktnim polaganjem u rovove, a sastoji se od 43 sistema, odnosno 43 toplotne podstanice snage od 250 kW do 2500 kW. Toplotne podstanice su projektovane za temperaturne režime:

- primar: 150/75°C

- sekundar: 90/70°C

Toplotne podstanice će zamijeniti postojeće kotlovnice, a njihov će kapacitet odgovarati stvarno priključenom konzumu, a ne kapacitetu sadašnjih kotlova. Za nove objekte koji nemaju kotlovnice predviđene su  podstanice snage od 1 do 1,5 MW.

Realizacijom projekta toplifikacije grada Živinica podiže se nivo kvaliteta života i rada u gradu, koji je opterećen velikim brojem kotlovnica. Posebno mjesto ima činjenica da će se svi javni objekti: Općina, Mješovita srednja škola, Gimnazija, Prva i Druga osnovna škola, Dom zdravlja, BKC, Dvorana, Dječije obdanište, Općinski sud i drugi sa velikom sigurnošću priključiti na sistem daljinskog grijanja, što će značajno doprinijeti smanjenju zagađenja, ali i smanjiti troškove grijanja zbog trenutne neefikasnosti postojećih kotlova.

Uzimajući u obzir činjenicu da veliki broj novoinstaliranih kotlovnica koristi biomasu kao pogonski energent, jasno je  da dolazi do podizanja nivoa svijesti građana o potrebi održivog razvoja.  Također, toplifikacija će omogućiti angažiranje domaće radne snage i pameti, kao i omogućiti dodatni razvoj privrednih djelatnosti općine Živinice.


Autor:

Mr.sc. Nurdin Ćehajić, dipl.inž.maš.


0 0